Skip to content
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นมือถือ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้บังคับกับการที่คุณเข้าถึงและใช้ เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) และแอพพลิเคชั่นมือถือของบริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และการที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับตามเงื่อนไขนี้และมีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย”) แล้ว ทั้งนี้ อย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เต็มใจหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

ในข้อตกลงนี้ คำว่า “คุณ” และ “พวกคุณ” หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ คำว่า “เรา”, พวกเรา”, หรือ “ของเรา หมายถึง “โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย”

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งคุณโดยการแสดงในเว็บไซต์ว่าข้อกำหนดมีการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลัง ดังนั้น คุณควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ เนื่องจากข้อกำหนดฉบับแก้ไขจะมีผลผูกพันกับคุณ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลเมื่อเราได้ประกาศข้อกำหนดใหม่แล้ว ซึ่งคุณเข้าใจและตกลงว่าการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่ประกาศการแก้ไขข้อกำหนด แสดงว่าคุณยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

2. การใช้เว็บไซต์

A. การอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์: เราอนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ เราอาจยุติการอนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์สำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือฝ่าฝืนข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อ 4

การใช้งานเว็บไซต์อยู่บนความเสี่ยงของคุณเอง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่คุณอาจได้รับเนื้อหาที่ไม่พอใจ ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่นใด

B. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์: เว็บไซต์อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง ขัดจังหวะ ระงับ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยโซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือต้องรับผิด

C. บัญชีผู้ใช้งาน: คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อการใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยที่เราอาจปฏิเสธหรือกำหนดให้คุณต้องเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้กับเราในการลงทะเบียน

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และควรเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ คุณต้องรับผิดชอบเมื่อมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และคุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเมื่อมีการฝ่าฝืนการรักษาความลับหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณหรือบัญชีเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยตัวตนของคุณ (รวมถึงข้อมูลใดก็ตามที่เราทราบเกี่ยวกับตัวคุณ) ในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือเมื่อมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากข้อความใดๆ ที่คุณโพสต์ หรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อการรักษาความปลอดภัย

3.  เนื้อหา

A. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของคุณ: คุณเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาในข้อความของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องโซนี่ มิวสิค ประเทศไทยและตัวแทนของเรา จากข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากส่งข้อความและ/หรือการโพสต์ (post) ข้อความของคุณ ทั้งนี้ เรามีสิทธิที่จะลบหรือนำข้อความของคุณออกไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

B. สิทธิของโซนี่ มิวสิค ที่จะใช้ข้อความของคุณ: โดยการโพสต์ (post) ข้อความ อัปโหลดไฟล์ ป้อนข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในรูปแบบการสื่อสารอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ให้สิทธิโซนี่ มิวสิค ประเทศไทย แบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ โดยตลอดไป โดยไม่ผูกขาดและไม่มีข้อจำกัด สามารถโอนได้ สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ใช้ คัดลอก อนุญาตช่วง ดัดแปลง ส่งต่อ แสดงในที่สาธารณะ หรือเปิดเผยการสื่อสารดังกล่าว

(2) ให้อนุญาตช่วงแก่บุคคลที่สาม โดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

สิทธิที่มอบให้ดังกล่าวรวมถึง สิทธิในการใช้และแสวงหาประโยชน์จากกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสิทธิภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิบัตร ภายใต้เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

C. กรรมสิทธิ์: เนื้อหาทั้งหมดบนไซต์ รวมถึง ข้อความ ข้อมูล กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ลิงก์ (link) การดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์เป็นเจ้าของและควบคุมโดย โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เนื้อหาบนเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นห้ามใช้เชิงพาณิชย์ และห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ แก้ไข อัพโหลด โพสต์ (post) ส่งต่อ หรือแจกจ่ายในลักษณะใด ๆ รวมถึงทางอีเมลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในส่วนที่เราตั้งใจทำให้พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น โดยคุณจะต้องเก็บรักษาการประกาศลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่อาจปรากฏบนเนื้อหาดังกล่าวไว้ด้วย

4. ข้อจำกัด

กฎเกณฑ์ นโยบาย และข้อจำกัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ จะนำไปใช้กับและ/หรือบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งรวมไปถึงกระดานข่าว ห้องสนทนา หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่มีให้บริการบนเว็บไซต์นี้

เราไม่ได้ตรวจสอบทุกข้อความ หรือยืนยันความถูกต้อง หรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่โพสต์ (post) รวมทั้งเราไม่ได้เฝ้าสังเกตเนื้อหาของการโพสต์และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของโพสต์ (post) ใด ๆ

เราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อความหรือข้อมูลที่โพสต์ (post) ทั้งนี้ เนื้อหาของแต่ละโพสต์ (post) ไม่ได้เป็นการแสดงถึงมุมมองของโซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ค่ายเพลง หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนี่ มิวสิค ประเทศไทย

หากคุณรู้สึกว่ามีการโพสต์ใด ๆ ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราทางอีเมล เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลบเนื้อหาดังกล่าว หากเราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม

โปรดเข้าใจว่าการลบหรือแก้ไขการโพสต์ (post) ใดๆ เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการด้วยบุคคล และไม่อาจเกิดขึ้นโดยทันที

A. คุณตกลงที่จะไม่ และจะไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้ผู้อื่นใช้เว็บไซต์ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) โพสต์ (post) เนื้อหาใดๆ ที่รู้ว่าเป็นเท็จและ/หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ถูกต้อง ดูหมิ่น หยาบคาย ลามกอนาจาร ทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ก่อกวน ข่มขู่ ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

2) โพสต์ (post) หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในทรัพย์สิน

3) โพสต์ (post) หรือส่งข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน (Trojan horses) หรือรายการอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย ก่อกวน หรือเป็นภัย

4) ว่าจ้างหรือจัดกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ (ซึ่งรวมถึง การขาย การแข่งขัน หรือการชิงโชค) โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย

5) ชักชวน ร้องขอ หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือผิดกฎหมาย

6) ล่อลวงให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

7) ส่งอีเมลจำนวนมาก ทำแบบสำรวจ หรือส่งข้อความจำนวนมาก ไม่ว่าเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม

8) มีส่วนร่วมในการส่งจดหมายขยะ (spamming) หรือพยายามเปลี่ยนแปลงผลการค้นหาของเว็บไซต์

9) ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

B. คุณตกลงที่จะไม่ และจะไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้ผู้อื่นทำในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

1) จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้งานรายอื่นจากการใช้งานเว็บไซต์ โดยการเจาะระบบ (Hack) หรือเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (defacement) หรือโดยวิธีอื่นใด

2) ใช้โรบอต สไปเดอร์ แอพพลิเคชั่นค้นหา/เรียกข้อมูล (retrieval) เว็บไซต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อประมวลผลหรือวิธีการในการเข้าถึง เรียกข้อมูล (retrieval) สกัด (scrape) หรือจัดทำดัชนีส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์

3) ลบหรือแก้ไขข้อความสงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ปรากฏบนส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบนวัสดุใด ๆ ที่พิมพ์หรือคัดลอกจากเว็บไซต์

4) บันทึก ประมวลผล หรือขุดค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานรายอื่น

5) ปรับรูปแบบหรือพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์

6) ดำเนินการใด ๆ ที่ ทำหรืออาจทำให้เกิดการโหลดขนาดใหญ่โดยไม่สมเหตุผลหรือไม่สมส่วนกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของโซนี่ มิวสิค ประเทศไทย หรือทำให้มีความต้องการการรับส่งข้อมูลที่มากเกินไปของเว็บไซต์

7) พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเจาะระบบ (hack) การขุดค้นรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด

8) ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือวิธีใดๆ ที่รบกวนการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ หรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์

9) ใช้เว็บไซต์เพื่อละเมิดความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถอดรหัสผ่านหรือการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย รบกวนหรือแทรกแซงระบบการรักษาความปลอดภัยหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์

10) ลบ หลีกเลี่ยง ปิดใช้งาน สร้างความเสียหาย หรือแทรกแซงส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือที่ใช้ป้องกันหรือจำกัดการใช้งานหรือคัดลอกเนื้อหาเว็บไซต์

5. การส่งที่ไม่พึงประสงค์

โซนี่ มิวสิค ประเทศไทยและพนักงาน ไม่ยอมรับหรือพิจารณาการบันทึกเสียง การเรียบเรียงดนตรี หรือสื่อสร้างสรรค์อื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ (“การส่ง”) ถ้าคุณยังคงส่งเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ถึงเรา เราก็ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติต่อเนื้อหาที่คุณส่งมาว่าเป็นความลับ และโดยการส่งเนื้อหาดังกล่าว ถือว่าคุณรับทราบว่า 1) Sony Music ไม่มีข้อผูกมัดและจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลใดๆ ที่อ้างสิทธิ์ตามการส่งดังกล่าว และ 2) คุณละทิ้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากการส่งของคุณ

6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (Privacy Policy) ของเรา https://sonymusic.co.th/privacy-policy/ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้

7. คู่สัญญาฝ่ายที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ (link) เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (application) อื่น (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ไม่ได้ดำเนินการ ควบคุม หรือรับรองข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ คุณตกลงว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง

8. การชดใช้ความเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ต่อสู้ และปกป้องโซนี่ มิวสิค ประเทศไทยและบริษัทในเครือ, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้อนุญาต รวมทั้งผู้ผลิต จากการสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุผล ซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจาก

(1) การที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

(2) การที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ 

(3) การใช้สินค้าหรือบริการใดๆ ที่คุณได้รับหรือซื้อโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

(4) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่สามที่ใช้บัญชีของคุณ

โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อสู้และควบคุมเรื่องใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การชดใช้ความเสียหายในข้อนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ

9. ข้อสงวนสิทธิ การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิด

โปรดอ่านหัวข้อนี้อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นการจำกัดความรับผิดของโซนี่ มิวสิค ประเทศไทย, สาขา, บริษัทในเครือ และผู้อนุญาต ซึ่งแต่ละข้อข้างล่างนี้จะใช้บังคับได้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่มีสิ่งใดในข้อนี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย

A. เว็บไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อใช้งาน ตามสภาพที่เป็นอยู่ (“AS IS”) และ มีอยู่ (“AS AVAILABLE”) ในขณะนั้น การใช้งานเว็บไซต์จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง

โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ไม่มีการอ้างหรือให้คำสัญญาใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ดังนั้น โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์ของคุณ

B. โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงเรื่องการรับประกันความสามารถในการซื้อขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง

C. โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย บริษัทในเครือ และผู้สนับสนุนไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายโดยไม่คาดคิด ความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ทั้งนี้ สิทธิ์และการเยียวยาเพียงประการเดียวของคุณ ในกรณีที่ไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์ บริการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ มีเพียงการยกเลิกและยุติการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

D. โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือไม่มีข้อบกพร่อง หรือเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือเซิร์ฟเวอร์ (server) จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

E. โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลลัพธ์ของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

F. โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถี่ที่เนื้อหาหรือข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์จะได้รับการปรับปรุง หรือเรื่องจำนวน หรือการระบุตัวตนของศิลปินหรือบุคคลอื่นใด (หากมี)

10. ความเป็นโมฆะในพื้นที่ห้าม

แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก แต่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กล่าวถึงหรืออ้างอิงในเว็บไซต์นี้ อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับทุกคนหรือในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดย โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการจัดหาและปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ให้กับแต่ละบุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ได้ทำขึ้นโดยเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะสำหรับพื้นที่ซึ่งมีการห้ามใช้

11. การซื้อ 

หากคุณต้องการซื้อสินค้าหรือบริการที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่าง รวมถึงบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ โดยการเริ่มต้นการทำธุรกรรม คุณรับประกันและรับรองว่า (1) คุณอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป และ (2) มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการชำระเงินตามวิธีที่คุณเลือก

คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่งและการจัดการ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บัตรเครดิตของคุณหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ในราคาที่มีผลเมื่อมีการเรียกเก็บเงินดังกล่าวเกิดขึ้น

คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ

โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและความพร้อมของสินค้าหรือบริการใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ราคาลดลงไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรหลังจากที่คุณซื้อ 

12. กฏเกณฑ์สำหรับโปรโมชั่น

การแข่งขัน การชิงโชค การสำรวจ เกม หรือโปรโมชั่นที่คล้ายคลึงกัน (“โปรโมชั่น “) ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์เฉพาะที่แยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้

ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นด้วย ซึ่งอาจมีความแตกต่างไปจากข้อกำหนดนี้ ดังนั้น โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย แนะนำให้คุณตรวจสอบกฎเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนั้นๆ อย่างละเอียด และตรวจสอบประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (Privacy Policy) ของเราเพิ่มเติม ซึ่งจะใช้บังคับกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว

ในกรณีที่กฎเกณฑ์เฉพาะสำหรับโปรโมชั่นขัดแย้งกับข้อกำหนดนี้ ให้ใช้บังคับตามกฎเกณฑ์เฉพาะของโปรโมชั่นนั้น

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ศาลไทยมีเขตอำนาจในการพิจารณาและพิพากษาแต่เพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดนี้มีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความแตกต่างในการแปลและคำศัพท์ ให้ใช้ภาษาไทยเป็นสำคัญ

14. ข้อกำหนดทั่วไป 

A. ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ ถูกตัดสินโดยศาลหรือคณะตุลาการที่มีเขตอำนาจว่า ไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือตัดออกเท่าที่จำเป็น และให้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอย่างสมบูรณ์

B. ข้อกำหนดนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และมีผลใช้บังคับแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและเราในเรื่องดังกล่าว

C. เราอาจแจ้งให้คุณทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดผ่านทางอีเมล จดหมาย หรือการสื่อสารผ่านเว็บไซต์

D. ความผิดพลาดใด ๆ โดย โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ความล้มเหลวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์อื่นใดที่มีเพิ่มเติม

E. คุณไม่สามารถมอบหมาย โอน หรือให้อนุญาตช่วงข้อกำหนดนี้ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก โซนี่ มิวสิค ประเทศไทย แต่เราอาจมอบหมายหรือโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด การมอบหมาย โอนหรือนุญาตใด ๆ ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ถือเป็นโมฆะ

F. ชื่อหัวข้อในข้อกำหนดนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลในการตีความตามกฎหมายหรือตามสัญญา

NEWSLETTER SIGN UP
สมัครรับจดหมายข่าวจาก โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) สำหรับรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ้างอิงจาก ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ในเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเวลา โดยการกดลิงค์ยกเลิกการรับในจดหมายข่าว
Thanks for Signing Up!